O projekcie

  • Drukuj

Zawodowy Wrocław
Projekt „Zawodowy Wrocław” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów z 13 wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, Elektronicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Budowalnych, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, Zespołu Szkół Nr 18, Zespołu Szkół Nr 23, Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr10, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 w ramach dwóch edycji projektu realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 skorzystają ze staży lub kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w ramach szkoleń grupowych podniosą kluczowe kompetencje interpersonalne i nabędą umiejętność funkcjonowania na rynku pracy. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy, 40 nauczycieli zawodu poprzez szkolenia i staże uzyska lub zwiększy swoje kompetencje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.

Podjęte w projekcie działania są odpowiedzią na zdiagnozowany problem dotyczący rozmijania się potrzeb rynku pracy z ofertą edukacyjną szkolnictwa zawodowego, w tym niedostateczny nacisk na kształcenie praktyczne, niskie lub nieadekwatne do aktualnych wymagań kwalifikacje kadry i nieprzystająca do wzrostu technologicznego baza dydaktyczna.

Cel główny projektu:

Zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska we wrocławskich szkołach zawodowych i technikach, poprzez realizację staży i wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy, doskonalenie umiejętności nauczycieli praktycznej nauki zawodu, doposażenie w specjalistyczny sprzęt placówek oświatowych, w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018

Cele szczegółowe:

1. Nabycie lub zwiększenie kluczowych umiejętności interpersonalnych pożądanych przez pracodawców oraz wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy u 700 (210K, 490M) uczniów w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018

2. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 160 uczniów (48K, 112M) w okresie 01.12.2016 do 30.11.2018

3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 540 uczniów poprzez udział w kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych w okresie 01.12.2016 do 30.11.2018

4. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie umiejętności 40 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 2 placówek w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania zawodu w okresie 01.12.2016 do 30.11.2018

W efekcie realizacji projektu uczniowie w nim uczestniczący podniosą kompetencje interpersonalne i zakresu poruszania się po rynku pracy, zwiększą kwalifikacje poprzez udział w kursach specjalistycznych/kwalifikacyjnych oraz umiejętności zawodowe dzięki stażom zrealizowanym u pracodawców. Wsparcie dla nauczycieli zawodu, w szczególności kursy specjalistyczne i staże, pozwolą na aktualizację ich kwalifikacji i wiedzy, co wraz z doposażeniem placówek przełoży się na podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w placówkach objętych projektem.

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor