Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

O projekcie

PEŁNA NAZWA PROJEKTU: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 (środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ) oraz budżet Gminy Wrocław.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5.891.633 zł, w tym:

• ze środków RP WD 2014-2020 – 5.597.051 zł 35 gr
• wkład własny Gminy Wrocław – 294.581 zł 65 gr

GRUPA DOCELOWA/UCZESTNICY PROJEKTU:
3869 osób z 47 szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych Gminy Wrocław, w tym:

3728 uczniów (1830 uczennic i 1898 uczniów)
141 nauczycieli matematyki (124 kobiety i 17 mężczyzn).

REALIZATOR PROJEKTU:
Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu (z ramienia Gminy Wrocław jako realizator wiodący)

ADRES ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) we Wrocławiu
ul. Strzegomska 49a
tel. (71) 798 67 00 (wew. 114)
IV piętro – pokój 404

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE: KLIKNIJ TU

CELE PROJEKTU:

GŁÓWNY:
Poprawa efektywności nauczania matematyki w 47 szkołach Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków i wdrożenie nauczania eksperymentalnego w okresie 01.09.2017–30.06.2019.

SZCZEGÓŁOWE:
1. Podniesienie kompetencji zawodowych 116 nauczycieli matematyki (101K, 15M) w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz kształtowania i rozwijania właściwych postaw uczniów w oparciu o indywidualne podejście poprzez udział w szkoleniu i konsultacjach indywidualnych.
2. Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy (kompetencje matematyczne, umiejętności uczenia się, postawa kreatywna, praca zespołowa) u 3542 (1739K, 1803M) uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez ich udział w zajęciach dodatkowych.
3. Stworzenie w 47 szkołach (28 szkół podstawowych, 13 techników, 7 liceów ogólnokształcących) warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez doposażenie 90 pracowni matematycznych w pomoce do nauczania matematyki.

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor