Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

O projekcie

Tytuł projektu:
„Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Nazwa wnioskodawcy:
Gmina Wrocław

Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej:
10. Edukacja
Numer i nazwa Działania:
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Numer i nazwa Poddziałania:
10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF
Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego:
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Przedmiotem projektu jest:
zwiększenie dostępności i podniesienie, jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław w okresie od 1.07.2017 roku do 31.08.2018 roku.

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w ramach projektu zaplanowano:

1) uruchomienie 600 nowych miejsc przedszkolnych
2) zorganizowanie zajęć dodatkowych dla 736 dzieci, w tym dla 69 dzieci z niepełnosprawnościami
3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 99 nauczycieli.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie:

1) wzrost dostępu do wychowania przedszkolnego
2) podniesienie szans edukacyjnych
3) wzrost kwalifikacji i nabycie kompetencji przez nauczycieli

Całkowita wartość projektu wynosi: 7 908 567,70 zł
Kwota dofinansowania: 6 722 282,54 zł

 

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor