Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rekrutacja - uczniowie

Rekrutacja prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem w ramach dwóch cykli i rozpocznie się w czerwcu 2018 r. (90 stażystów) i w styczniu 2019 (120 stażystów i 90 kursantów).

Przebieg rekrutacji:

a) udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach

b) działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym spotkania dla rodziców w każdej z placówek objętych projektem, informacje na stronie www.ckp.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem, fanpage projektu na Facebooku

c) złożenie przez kandydatów formularza zgłoszeniowego umożliwiającego wybór formy wsparcia (staże lub kursy), weryfikującego spełnianie kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem kształcący/-a się we wskazanych zawodach, zamieszkały na obszarze ZIT WrOF) oraz premiujących (niepełnosprawność, płeć-K; dodatkowe +5 pkt. za każde kryterium) wraz z formularzem motywacyjnym, badającym chęć i motywację kandydata do udziału we wskazanej formie wsparcia (ocena punktowo wg klucza). Elementem formularza będzie pisemna rekomendacja instruktora zawodu lub wychowawcy (w skali od 1 do 5).

d) weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną

e) przygotowanie przez komisję list podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na kursy i staże w ramach I i II cyklu.

f) złożenie przez osoby z listy podstawowej dokumentów warunkujących udział w projekcie, podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz umowy stażowej (w przypadku staży) i przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia stażu (jeśli dotyczy).

Rekrutacja do I edycji projektu WKNS

Nazwa pliku Rozmiar
A Microsoft Word file Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_WKNS 394.79 KB
An Adobe Acrobat file Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_WKNS 571.7 KB
An Adobe Acrobat file Zal._1_Formularz_zgloszeniowy 314.57 KB
A Microsoft Word file Zal._1_Formularz_zgloszeniowy 359.19 KB
An Adobe Acrobat file Zal._2_Deklaracja_uczestnictwa 238.23 KB
A Microsoft Word file Zal._2_Deklaracja_uczestnictwa 345.66 KB
A Microsoft Word file Zal._3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych 339.5 KB
An Adobe Acrobat file Zal._3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych 222.76 KB
An Adobe Acrobat file Zal._4_Klauzula_informacyjna 249.36 KB
A Microsoft Word file Zal._4_Klauzula_informacyjna 343.15 KB