Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rekrutacja do I edycji projektu

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 18 lutego 2019, a zakończy 1 marca 2019.

Przebieg rekrutacji:

a) udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
b) działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckp.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem, fanpage projektu na Facebooku
c) złożenie przez kandydatów formularza zgłoszeniowego umożliwiającego wybór formy wsparcia (staże lub kursy), weryfikującego spełnianie kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem kształcący/-a się we wskazanych branżach, zamieszkały lub kształcący się na obszarze ZIT WrOF) oraz premiujących (niepełnosprawność, płeć-K; dodatkowe +5 pkt. za każde kryterium) wraz z formularzem motywacyjnym, badającym chęć i motywację kandydata do udziału we wskazanej formie wsparcia (ocena punktowo wg klucza). Elementem formularza będzie pisemna rekomendacja instruktora zawodu lub wychowawcy (w skali od 1 do 5).
d) weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
e) przygotowanie przez komisję list podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na kursy i staże
f) złożenie przez osoby z listy podstawowej dokumentów warunkujących udział w projekcie, podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz umowy stażowej (w przypadku staży) i przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia stażu (jeśli dotyczy) lub umowy na kursy (w przypadku kursów)

Obieg dokumentacji:

PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ROZPOCZYNA SIĘ DN. 18.02.2019 I TRWA DO DN. 1.03.2019 WŁĄCZNIE.