Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

O projekcie

Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF

Gmina Wrocław

Lider projektu:

Gmina Wrocław

 

Gmina Czernica

Partner projektu:

Gmina Czernica

 

 

Cel projektu:


Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych  i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie:

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów:
 • Szkolenie z podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek klas I-III dotyczące realizacji zajęć interdyscyplinarnych
 • Szkolenie pn. "Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się"
 • Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie
 • Szkolenie pn. "Logorytmika w edukacji wczesnoszkolnej"
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek – doradców/doradczyń zawodowych
 1. Zajęć dodatkowe dla uczniów/uczennic:
 • interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych
 • indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i języków obcych
 • zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe
 • zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych
 1. Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK:
 • pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i języków obcych,
 • pomoce dydaktyczne do zajęć interdyscyplinarnych i do realizacji indywidualizacji wsparcia,
 • do pracowni przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody,
 • do Punktów Informacji i Kariery w szkołach.


Grupa docelowa:

 • 42 szkoły

Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

 • 5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
 • 796 nauczycieli/nauczycielek
 • 480 rodziców/ opiekunów prawnychRealizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

  Centrum Kształcenia Zawodowego

 
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
 • Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
 • Wkład własny: 515 786,21 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

 

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Strzegomska 49 a

33-611 Wrocław