Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
 

Informacje ogólne

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczna placówką oświatową utworzoną decyzją Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w dniu 1 czerwca 1996 jako innowacja systemowo – organizacyjna zapewniająca drożne i elastyczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w obszarze edukacji zawodowej. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu jest Miasto Wrocław na prawach powiatu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Misją Centrum jest:

  • wyposażanie ucznia/słuchacza w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne
  • wdrażanie do poszanowania praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości,
  • kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia i całożyciowej mobilności edukacyjno-zawodowej zwiększającej szanse na aktywność na ryku pracy.

    Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zakresie części lub całości programu w oparciu o programy nauczania przedmiotowe i modułowe dla zawodu dopuszczone przez dyrektorów szkół kształcenia zawodowego, dla których Centrum organizuje i powadzi się kształcenia zawodowe w następujących zawodach:

 

Zawody na poziomie robotnika wykwalifikowanego
Zawody na poziomie technika
elektryk technik elektryk
operator obrabiarek skrawających technik teleinformatyk
elektromechanik technik informatyk
ślusarz technik mechatronik
mechanik monter maszyn i urządzeń technik mechanik
monter elektronik technik elektronik
monter mechatronik technik telekomunikacji
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  

 

W Centrum możliwe jest również organizowanie kształcenia w innych zawodach, na zlecenie wrocławskich szkół, za zgodą organu prowadzącego oraz powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia w tzw. klasach dedykowanych pracodawcom.

Zajęcia prowadzone są w 42 pracowniach specjalistycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny. Pracownie modernizowane są systematycznie i zgodnie z wymaganiami podstaw programowych w zawodzie i  rekomendowanego wyposażenia pracowni. Modernizacja finansowana jest z budżetu Miasta Wrocławia oraz w ramach projektów unijnych. Możliwe jest wynajmowanie pracowni specjalistycznych dla potrzeb edukacyjnych.
Centrum współpracuje z pracodawcami, którzy umożliwiają realizację części programu zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach: Whirpool S.A.; Elektrotim S. A.; LG Electronics; SP. Z o.o. Volz Hydraulik. Pracodawcy współpracują również w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, doposażania pracowni oraz organizowania seminariów. Centrum otwarte jest na współpracę z innymi przedsiębiorstwami.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiada upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu dla pięciu zawodów technicznych oraz sześciu zawodów robotniczych.

Centrum przeprowadzi egzaminy potwierdzające około 20 kwalifikacji w kształconych zawodach.

Centrum organizuje i prowadzi kształcenia ustawiczne zgodne z potrzebami rynku w formach kursowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji:
W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie odbywają się kursy dla dorosłych w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC. Kursy mogą być certyfikowane przez firmę Heidenhain, z którą Centrum współpracuje. W pracowni inteligentnych domów uczniowie i słuchacze Centrum mogą zdobyć certyfikat KNX.

Centrum posiada akredytacje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na formy doskonalące nauczycieli oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na formy kursowe dorosłych.

Centrum współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Dolnośląską Szkołą Wyższa w obszarze doradztwa zawodowego oraz Politechniką Wrocławską w zakresie wymiany informacji o najnowszych technikach i technologiach.

Od roku 2004 w Centrum funkcjonuje w ramach pracowni zawodoznawczej Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej wspomagający uczniów wrocławskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie: planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, poznawania profilu osobowości z określeniem predyspozycji zawodowych, informowania o zawodach kwalifikacjach. Doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrum prowadzą poradnictwo indywidualne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach tworzenia systemu doradztwa we Wrocławiu prowadzona jest wymiana narzędzi badawczych, materiałów szkoleniowych, poradników oraz strona informacyjna www.doradcy-wroclaw.pl.

Centrum uczestniczy w projektach edukacyjnych, projektach unijnych, organizowaniu konferencji i seminariów, opracowywaniu i rozpowszechnianiu poradników i informatorów.