Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Zapytanie ofertowe nr BP/12/2018

Instalacja, uruchomienie i konfiguracja elektronicznej platformy e-learningowej Moodle oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu.

Termin składania ofert: 24 sierpnia godz. 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017

Zapytaniem ofertowym o cenę usług:

Zarządzania projektem

„Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, działanie 7.2 (poddziałanie 7.2.2)
Zamówienie jest planowane do realizacji w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dn. 19.09.2016 r.