PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu specjalistycznego w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier (…)”

  • Drukuj

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10.
Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. CPV 39162100-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO